Çünkü bildin müminin kalbinde beytullâh var

Niçin izzet etmedin ol evde ki Allâh var

             Her ne var Âdem’de var Âdem’den iste Hakk’ı sen

             Olma iblis-i şâki Ademde sırrullâh var

Pes ene-i hak defterinden al sebk ey zât-ı hak

Dem be-dem bâtıl tasavvur etme Hakkullâh var

             Yılda bir kez hac olursa Kâbe’de ey hacegân

             Gir gönüller kâbesine nice haccullâh var.

Zahidin dilinde zikri var ise çün lâ ilâhe

Âşıkı sâdıkların kalbinde illâllâh var.

             Pehlivandır sol kişi ki nefsini katleyledi

             Hep erenler meclisinde ana eyvAllâh var

Kimseye ta’netme ey dil sırrı Hakk’a vâkıf ol

Cümle eşya nûr-u haktır sanma gayrullâh var

             Kenz-i mahfidir hakikat ey Nesimi ebsem ol

             Sırrını fâş etme bu yolda çok gümrâh var

                                                                                                 NESİMİ

 

Dil penâh-ı Kibriyâ’dır yıkma gönlün kimsenin,

Genç-i esrar-ı Hüda’dır yıkma gönlün kimsenin.

             Zât-ı kudretle yapılmış Sun-i Mevlâdır gönül

             Mülk-ü Hak dâr-ül bekadır yıkma gönlün kimsenin.

Kalb-ı mümin beyt-i Rahmân Haccı ekber andadır,

Secdegâh-I Mustafa’dır yıkma gönlün kimsenin.

             Ey Nesimi kendi vahdat hanesidir bu gönül

             Cilvegâh-ı evliyadır yıkma gönlün kimsenin.

                                                                                              NESİMİ

 

Bende sığar iki cihan, ben bu cihana sığmazsam;

Cevheri lâ mekân benem, kevnü mekâna sığmazsam!

             Arşı ferşi kâf’u nun, bende bulundu cümle çün;

             Kes sözüni uzatma kim şerhü beyana sığmazam

Kevnü mekândır âyetüm, ZÂT’a gider bidayetüm;

Sen bu nişan ile beni bil, ki nişana sığmasam!

             Kimse gümânu zann ile, olmadı Hak ile biliş;

             Hakk’ı bilen bilür ki, ben zannı gümâna sığmazam!

Sûrete bâhu maniyi, sûret içinde tanı kim;

Cism ile can BENem velî, cismü cana sığmazam!

             Hem sedefem hem incüyem, Haşru sırat esenciyim

             Bunca kumaşa raht ile, ben bu dükkana sığmazam!

Genç-i nihan benem ben, uş, yani iyan benem ben uş;

Cevheri kân benem ben uş, bahre ve kane sığmazam!

             Gerçi muhiti a’zamem âdem adumdur âdemem,

             Dâr ile kün fe kân benem, ben de mekâna sığmazem!

Can ile hemcihan benem, dehr ile hemzaman benem,

Gör bu lâtifeyi kim, ben dehrü zemana sığmazam!

             Encüm ile felek benem, vahyi bilen melek benem,

             Çek dilünü ve ebsem ol, ben bu lisana sığmazam!

Zerre benem, güneş benem, çâr ile pencü şeş benem

Sûreti gör, beyan ile bil kim ben bu sana sığmazam!

             Zât ileyem sıfat ile, Kadr ileyim Berat ile;

             Gül şekerim nebat ile, beste dehana sığmazam!

Nar benem, şecer benem, Arş’e çıkan Hacer benem,

Gör bu adın zebanesin, ben bu zebana sığmazam!

             Şems benem, kamer benem, şehd benem, şeker benem;

             Ruhi revan bağışlarım, ruhi revana sığmazam!

Gerçi bugün Nesimi’yem Haşimi‘yem Kureyşi’yem;

Bundan uludur âyetim, âyetü şana sığmazam!

                                                                                                       NESİMİ

 

Ben tende canım, hem canda cânân

Sûrette kulum, mânâda sultan

             Fer içre görüp sanma ki ferim

             Aslıma aslım, el’An kemâkân

Zât ile zâttan zât ile daim

Esmâ yüzünden göründüm insan

             Şeklimde zâtım her kim ki görmez

             Can gözü yoktur kördür o nâdan.

                                                                             CEMÂLEDDİN UŞŞAKİ

 

Eyâ nakşı ko, nakkaşı ara bul

Onunla dopdoludur hep, ara bul!

             Ne kim var birini bigâne sanma 

             Bu eşyanın kamûsun, aşina bul!

Bakagör bir göz ile cümle şey’e

Görünende ne ağ-u ne kara bul

             Verip Hakk’a her işi, çık aradan

             Yürü sen de ne havf-u ne rica bul!

Edip kahr ile lütfu şey’i vâhid

Ne sen sende sefa ve ne cefa bul

                                                                                  CEMÂLEDDİN UŞŞAKİ

80 / 84

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!