Kitaplar

 • Kur'ân-ı Kerîm Çözümü (Âyetlerin Nüzûl Sırasına Göre)

  Hz. Rasûlullâh s.a.v.’in şahsında gerçekleşen Kur’ân vahyi, O’nun nübüvvet ve risâlet yaşamındaki zuhurat ve olaylarla mutabıktır!.. O hâlde sûre ve âyet nüzûlünü, Hz. Rasûlullâh a.s.’ın 23 yılda yaşadığı vakalarla birlikte değerlendirerek ancak âyetler/â...

 • Kur'ân-ı Kerîm Çözümü (Sûrelerin Nüzûl Sırasına Göre)

  “Ben konuşan Kurân’ım!” diyen hikmet şehrinin kapısı Şâh-ı Velâyet Hz.Âli r.a.’ın şöyle dediği rivâyet olunuyor: “Vallâhi, nâzil olan hiçbir âyet yok ki o âyetin ne hakkında nâzil olduğunu, nerede nâzil olduğunu ve kim hakkında nâzil olduğunu bilmeyeyim ...

 • Kurân'ın Sırrı

  Bizâtihi Kurân’ın ve yeryüzünde yaşamış en muhteşem beşer olan Muhammed Mustafa (AleyhisSelâm)’ın açıklamalarını temel alan, “ALLÂH” adıyla işaret edilmiş Mutlak Hakikat’in gösterdiği hedef kavranılmadan, Kurân’ın anlaşılması mümkün değildir. Eğer bu hed...

 • Yenilen!

  Öyle bir Dünya'da yaşıyoruz ki... Kimileri hâlâ katır sırtında ilerlemeye çalışıyor sınırlı yöresinde; kimileri çağının şimendiferine ulaşmış, döşenmiş raylarda ilerlemek zorunda; kimileri helikopterle ulaşıyor istediği yere uçarak, bağımsızca. Kimi koz...

 • İnsan ve Din

  Bu kitaptaki yazıların ana karakteristiği, okuyucularımızla "B" harfinin işaret ettiği "giz"li anlam ile Kurân-ı Kerîm âyetlerinin anlamları üzerinde durulması. Kurân-ı Kerîm'i değerlendirmede iki türlü anlayış mevcuttur. Birinci anlayış, "B" harfinin i...

 • Yaşamın Gerçeği

  Bu kitap, düşünen, sorgulayan, "Yaşamın Gerçeği"ni anlamak isteyen beyinler için yazıldı... İnsan nedir, nereden gelmekte ve nereye gitmektedir? DİN nedir, niçin bildirilmiştir ve ne önermektedir? "Tanrı ve Tanrılık kavramı yoktur, sadece Allâh" diyen...

 • Dua ve Zikir

  Beyninizdeki olağanüstü kuvvetten haberiniz var mı? Beynin YÖNLENDİRİLMİŞ MİKRODALGA üretme tekniği DUA! Beynin, KUVVET, BECERİ ve EK KAPASİTE kazanma tekniği ZİKİR... Kur'ân ve Hadislere dayanan DUA ve ZİKİR örnekleri, özel zikir formülleri... ZİKİR niçi...

 • Hz. Muhammed’in Açıkladığı “ALLÂH”

  "ALLÂH" ismiyle işaret edileni çağdaş veriler ışığında açıklayan bu kitabın bir benzerini hiç okumadınız!.. KUR'ÂN ve Allâh Rasûlü'nün açıklamalarına dayanarak "Tanrı" kavramının geçersiz olduğunu izah eden bu kitapta, bugüne kadar hiç duymadıklarınızı o...

 • DOST’tan Dosta

  Kelime anahtarları, eğer beyinde düşünce kilitlerini açabilirse, insan tefekkür âleminin sonsuzluğuna kanat çırpar. Esasen, sonsuzluk için varolan insan, ya şuur boyutunda kendisini tanıyıp "Sonsuz"a ayna olma huzur ve saadetini yaşayacak; ya da ilim ve...

 • DOST’tan Dosta - 2

  Bu kitap, Üstad Ahmed Hulusi’nin 2010-2017 yılları arasında sosyal medya hesabından, beden yaşamında kaybolan insanı 140 karakterle uyandırma, gerçek kimliğini hatırlatma girişimlerinden bir tanesidir…   Hayatlar uzaktaki ya da her yerdeki Allah anlayış...

 • DOST’tan Dosta - 3

  Bu kitap, Üstad Ahmed Hulusi'nin 2018-2023 süresince twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarından derlenmiştir.

 • Din'in Temel Gerçekleri

  İslâm Dini'ni bildiren Hazreti Muhammed kutsal kitap Kur'ân-ı Kerîm ile "TANRI" kavramını reddeder; "tanrı"nın var olmayıp "sadece ALLÂH'ın mevcûd" olduğunu vurgular!.. Bu gerçeğin farkında mıyız? Ne yazık ki günümüzde "ÖLÜM" olayı gerçeğine uygun bir bi...

 • Cuma Sohbetleri

  Antalya'da yaşarken, Cuma günleri ofise inip, gelen giden, arayıp soran bazı dostlarla sohbetler yapmıştık.. Cuma Namazı öncesi veya sonrası... Bazı arkadaşlar bu sohbetleri sesli kaydetmişler... Sonra dinlediklerinde de yararlı olduğunu görmüşler. Çoğun...

 • Bilincin Arınışı

  Gerçekte var olan "tek yapının" = "hakikatin" geçmişte sezgiye veya "vahye" dayalı bir şekilde algılanıp; "mecâzî" bir şekilde, benzetme yollu, semboller yollu dile getirilmesiyle; 1990'larda en son şeklini alan bilimsel bakış açısının aynı gerçekte buluş...

 • İnsan ve Sırları - 1

  Cehennem nedir ve nerededir? Abdest temizlik içinse niçin yüzünüze toprak sürüyorsunuz? Zikir beyni nasıl geliştiriyor? Beynin gerçek işlevi nedir? RUH nedir, yapısı, özellikleri nelerdir? Beyinler nasıl programlanıyor? Kader nasıl ve nereye yazıldı? Allâ...

 • İnsan ve Sırları - 2

  Dinin temelindeki bilimsel gerçek ve gerekçeleri izah eden konusunda tek kitap. Cehennem nedir ve nerededir?.. Abdest temizlik içinse niçin yüzünüze toprak sürüyorsunuz?.. (Teyemmüm) Zikir beyni nasıl geliştiriyor?.. Beynin gerçek işlevi nedir?.. RUH...

 • Mesajlar

  İslâm Dini'ni gerçekten samimiyetle benimsiyorsanız, geçmişin şartları içinde oluşmuş yorumları bir yana koyarak, Hz. Muhammed (aleyhisselâm)'dan bize intikâl eden verileri günümüz şartları ve bilgileri ışığında yeniden değerlendirmeye alınız. DİNDE REFO...

 • Sistemin Seslenişi - 1

  "Tanrı" kavramı ile "ALLÂH" isminin işaret ettiği anlam arasında ne kadar büyük uçurum varsa; aynı şekilde, "PEYGAMBER" kavramı ile "RASÛL" kavramı arasında da o kadar büyük fark vardır ki, bu kitapta okuyacağınız çok önemli konulardan biri de o dur... B...

 • Sistemin Seslenişi - 2

  AHMED HULÛSİ diyor ki bu kitap için: "1965'te yayınlanan ilk kitabımdan,1998'de yayınlanan son kitabıma kadar, bu çağın bilimleri ışığında müslümanlığın temelindeki gerçekleri günyüzüne çıkartmaya gayret ettim. İslâm Dini'nin hangi gerekçelerle neyi niye...

 • Ruh İnsan Cin

  Ruh ve yapısı hakkında duymadığınız gerçekler... İnsanın yapısı hakkında hiç yazılmamış bilgiler... Melekler hakkında bilimsel açıklamalar... Uzaylılar kimlerdir, nereden geliyorlar, gayeleri nelerdir? Kurân'a göre insanların EKSERİYETİ cinlerin hükmü...

 • Hz. Muhammed Neyi “OKU”du?

  Eline yazılı metin verilmeyen Hz. Muhammed'in neyi "OKU"ması istendi? "ÜMMÎ"nin mânâsı nedir? "Cebrâil" niçin ve neden "SIKTI"? "FÂTİHA" Sûresi'nin "SIR" mânâları... "HİDÂYET" nereden ve nasıl gelir? "FÂTIR"ın mânâsı niçin çok önemlidir? Bilindiği üzere...

 • İslâm'ın Temel Esasları

  Ya Rabbel Âlemîn! "Mescit" ve "cami"ler, "tapınak"lara dönüştürülmüş; "ALLÂH" adıyla tanıttığın Aziyz ve Subhan varlığın ise "tanrı" olarak algılanır olmuş!.. Göktürk'lerin "göktanrı"lı din anlayışı, "Müslümanlık" olarak hemen hemen bütün insanlığa yayı...

 • Akıl ve İman

  Nereye kadar AKIL? Niçin, nasıl ve neye İMAN? Müminler neye İMAN zorunda? ŞEYTAN nereden indi? CİNLER niçin insanın düşmanı? "ÂMENTÜ"nün anlam ve açıklaması... "SÜNNET"in anlamları ve kapsamı... "KADER" konusunun içyüzü... Namaz, oruç, hac gibi kullukları...

 • Okyanus Ötesinden - 1

  Yazar Ahmed Hulûsi'nin internet üzerinden düzenlediği sohbetlere katılan dostlarının sorduğu çeşitli sorulara verdiği cevaplar bu kitapta biraraya geldi... Taklit yollu kabul edilen bilgilerin tahkikine işaret eden bilgiler gene bu sohbetlerin ana konusu...

 • Okyanus Ötesinden - 3

  Bu kitabın konusu, Amerika'daki çalışmalarım sırasında, çeşitli ülkelerden arkadaşlarımla yaptığım internet sohbetleriyle ilgilidir... Şimdilik ortalama yüz on civarında bilgisayarın aynı anda katıldığı “chat"=sohbetlerde, sorulan sorulara verdiğim cevap...

 • Okyanus Ötesinden - 2

  Bugüne kadarkilerden çok farklı bir kitap Okyanus Ötesinden... Yazar Ahmed Hulûsi'nin internet üzerinden düzenlediği sohbetlere katılan dostlarının sorduğu çeşitli sorulara verdiği cevaplar bu kitapta biraraya geldi... Taklit yollu edinilen bilgilerin tah...

 • İslâm

  Hepimizin kendine göre, az ya da çok Din hakkında bildiklerimiz vardır. Bunların çoğu, hatta belki de hepsi, araştırmaya dayanmayan, kulaktan dolma bilgilerdir. Acaba Müslümanlığımız hakkındaki bu bilgilerimiz ne derece orijinal "İslâm Dini"yle uyum sağla...

 • Muhammed Mustafa - 1

  O'nu seven, Allâh'ı sevmiş olur! O'na şükreden, Allâh'a şükretmiş olur! O'ndan yüz çeviren, Allâh'tan yüz çevirmiş olur!.. "Allâh'ın Ahadiyetine iman etmek ve Muhammed Mustafa'nın "ABDU-HÛ" ve "RASÛLU-HÛ" oluşunu itiraf etmekten daha şerefli bir idrâk ol...

 • Muhammed Mustafa - 2

  Zâtıyla, Zâtın hüviyetine kullukta olduğunun bilincine ermiş; ve bunun "RASÛL"lüğünü îfa eden Efendimiz! Sonsuza dek, Zâtın Hüviyetine "ABD=Kulluk" hâlinde olduğu bilinciyle; ve bu bilincin insanlara ulaştırılması için "RASÛL"lük görevini îfâ eden ZÂT ha...

 • “Gavsiye” Açıklaması

  "Tasavvuf"tan gaye, kişinin Allâh'ı bilmesi; Allâh indînde ve ilminde "yok"luğunu hissedip yaşaması; ve nihayet "ALLÂH ismiyle işaret olunan, BAKIY'dır" hükmünün tespit olmasıdır. İster, vahdet-i vücud; ister, vahdet-i şuhûd; ister şuhûd-u Zât; tasavvuft...

 • Tek'in Seyri

  "Kuantum Fiziği" ve ona dayalı olarak inşa edilen "Holografik Beyin ve Evren" gerçeğine açıklık getirmeye çalışan bölümlerimiz ile; Tasavvuf'un "Vahdet" müşahedesinin tespit ettiği "Âlemlerin aslı hayaldir" realitesi bu kitapta olabildiğince net bir şekil...

 • Evrensel Sırlar

  Dünyanın düz bir tepsi ve kâinatın merkezi olduğu yolundaki ilkel düşünceden; milyarlarca galaksi arasındaki bir galaksinin, 400 milyar yıldızından bir tanesinin, küçük bir uydusunun Dünya olduğu idrakine ulaştı insanlık ilmi! Ama hâlâ, her şeyi beş duyu...

 • Kendini Tanı

  Tasavvufa girmenin tek bir amacı vardır, o da ALLÂH'A ERMEK! Bu da "VAHDET" kavramının anlamını yaşamakla mümkün olur. Bu kitapta, Tasavvufun bazı temel bilgileri anlatılıyor; "VAHDET" kavramı, "MELEK"lerin, "Mİ'RÂC"ın ve "KADİR GECESİ"nin farklı açıkla...

 • Tecelliyât

  Gözün görme sınırları kadar düşünen beyne sahip kişinin, varlığın özüne yönelerek, gerçekte var olmayan vehmî benliğinden kurtulup, kendisindeki ilâhi benliğin zâhir olmasını sağlama çalışmalarına Tasavvuf deniyor. Bilincin, bütün bedensel kayıtlardan öz...

 • Ebu Bekir Es Sıddîk

  "SIDDÎKİYET", velâyet mertebeleri içinde en üst mertebedir ki, onun üstünde sadece "nübüvvet" vardır. Hazreti Rasûl aleyhisselâmın, bu mertebesi Kurân'da açıklanan en yakın arkadaşının hayatından orijinal ve ibret dolu kesitler, sanırım hepimizin ilgisin...