Evrensel Gerçeklik

Düşünmeden fark edilemez...

İslâm Dini’nin evrensel oluşunun anlamı!

İslâm Dini; bir kabileye gelmiş, onlara özgü bir anlayışa hitap eden, onlara yön vermek isteyen bir sistem anlatımı değildir!

İslâm Dini; Arap, Acem, Türk, Malezyalı veya bir başka topluma gelmiş, onlara münhasır bir Din anlayışı da değildir!

İslâm Dini; Allâh’ın yaratmış olduğu “Evrensel Sistem ve Düzen”in adıdır... İnsanlar, o sistemi ve mekanizmayı anlayabildikleri nispette, kendilerini Dünya ve ölüm ötesi yaşam boyutlarında huzur ve saadete kavuşturacak imkânları edinirler.

İslâm Dini’ne, ırksal, örfsel, kültürel, göresel değer yargılarıyla yaklaşanlar, asla orijinde anlatılmak istenen evrensel gerçekleri değerlendiremezler...

Günümüz kavram kaosunda, insanların tefekkürden ve sorgulamadan uzak, taklide dayanan değer yargıları ardında, İslâm Dini, âdeta görünmez olmuştur. Lafzen denmektedir ki, İslâm Dini evrenseldir!..

Ardından, neredeyse hemen her fikirle, bu gerçek inkâr edilmektedir farkında olunmadan!

Evrensel Din ne demektir?..

Türk’e, Arab’a, Amerikalı’ya, Meksikalı’ya, Eskimo’ya, Japon’a, Çinli’ye, kısacası tüm toplumlara eşit mesafeden hitap eden ve tümüne yararlı olmak isteyen Din demektir!

Türk’ün örf, âdet, ananesiyle kayıt altına girmeyen!..

Arab’ın örf, âdet, ananesiyle kayıt altına girmeyen!..

Uzak Doğu veya Eskimo’ların örf, âdet, ananesiyle kayıt altına girmeyen!..

Evrensel gerçeklerden kaynaklanan ve “Evrensel Sistem”e dayalı olan Din anlayışıdır bu!

Allâh Rasûlü Hz. Muhammed Mustafa (aleyhisselâm) Arap toplumu içinde Hz. İbrahim neslinden geldiği için, tebliğ etmiş olduğu Din anlayışı, çok büyük bir yanlış değerlendirmeyle Arap toplumuna mâl edilmiş; Arap toplumunun örf, âdet ve ananeleriyle harmanlanmış ve bu hâliyle evrensel topluma enjekte edilmeye çalışılmıştır!

İnsanlar, İslâm Dini adı altında Arap toplumunun örf, âdet, ananeleriyle harmanlanmış müslümanlığa davet edilmişlerdir.

Bu da İslâm Dini’nin, dışardan bakan toplumlarca Arabın Dini diye değerlendirilmesine yol açmıştır!

İslâm Dini; “Evrensel Sistem ve Mekanizma”nın, Allâh Rasûlü tarafından, tüm insanlığa açıklanmasıdır... Yaşamını bu gerçekleri gözönüne alarak düzenleyenlerin sonsuz huzur ve saadete kavuşacaklarının duyurulmasıdır... Tüm insanlara, ırk gözetmeksizin!

Musa (aleyhisselâm) Yahudi ırkının Rasûlü ve Nebisidir; bir ırka gelmiştir!..

Evrensel insan Muhammed (aleyhisselâm) ise bir ırka değil tüm insanlığa gelmiştir Allâh Rasûlü olarak; ve tümüne “ALLÂH Adıyla İşaret Edilen”in yaratmış olduğu “Evrensel Sistem ve Düzen”i açıklamaktadır!

Hz. Muhammed (aleyhiselâm), “EVRENSEL RASÛL”dür! İnsanları evrensel gerçekleri görmeye davet etmektedir!.. Arab’ın örf, âdet ve ananelerine değil!

Arab’ın örf, âdet ve ananeleri, kendilerini ilgilendirir, doğru veya yanlış; evrensel insanı bağlamaz!

Türk’ün örf, âdet ve ananeleri, kendilerini ilgilendirir, doğru veya yanlış; evrensel insanı bağlamaz!

Uzak Doğulu, Eskimo, İnkalı’ların torunlarının örf, âdet ve ananeleri, kendilerini ilgilendirir, doğru veya yanlış; evrensel insanı bağlamaz!

Hz. Muhammed (aleyhiselâm), “EVRENSEL RASÛL”dür! İnsanları evrensel gerçekleri görmeye davet etmektedir!..

Evrensel insanın Dini, “Evrensel Din” olan İslâm’dır! O, yöresel ve göresel değerlerle, Evrensel Din olan İslâm’ı örtmez, deforme, dejenere etmez; kadrini kıymetini bilmeyerek de olsa ayağa düşürmez!

Tüm insanlar, Evrensel Din'de anlatılan sistem ve mekanizmaya zorunlu olarak tâbidirler; yanı sıra, gereklerini uygulamadıkları ölçüde bunun pahasını ödemek mecburiyetinde olacaklardır!

Irkların kendi örf, âdet ve ananeleriyle harmanlayıp, sonra da katıksız din diye pazarladıkları müslümanlık ise, Evrensel İslâm Dini’nden pek çok yerde farklılıklar gösterdiği için, evrensel kabule mazhar olmaz; ve bu yüzden de reddedilir!

“Evrensel İslâm Dini” adıyla etiketlenerek empoze edilen, ne var ki ırksal özelliklerle harmanlanmış müslümanlık, bugün Dünya toplumlarının çoğunluğu tarafından rağbet görmemiş ve görmüyorsa; bunun vesilesi, İslâm Dini’nin bu mevcut Irk Dini hâline getirilmiş şekliyle sunulmasındandır! İnsanlar, “İslâm Dini” adı altında, Arap müslümanlığına davet edilmektedir! Bunun sonucu olarak da sürekli birbirleriyle savaşmaktadırlar! Bu çok büyük bir vebaldir!

Evrenselliğe ulaşmamış insanların, Evrensel Allâh Rasûlü’nü değerlendirebilmesi çok güçtür!.. Dolayısıyla Evrensel Dini fark edebilmeleri de öyle!

Bunu kavrayabilen evrensel insanlar, tüm örf, âdet ve ananelere saygılı olmalarına rağmen, kesinlikle o yöresel ve GÖRESEL değerlere bağlanarak, kayıt altına girmezler; tıpkı Celâleddin Rûmi, Şemsi Tebrizi, Yunus Emre, Hacı Bektaş Velî gibi!

Allâh Rasûlü, “Evrensel insan” Muhammed Mustafa (aleyhisselâm)... Allâh’ın Evrensel Velîleri... Evrensel İnsanlar... Evrensel Kitap... Evrensel Sırlarla dolu hitap... Ve “OKU”yanları...

Ve de...

Irkların dinleri... Irkların peygamberleri... Mukallit din mensupları... Irkların velîleri ve her mahallenin kutup, gavs, mehdileri... Saptırılmış Kur’ân meâlleri... Tanrıdan, Peygamberinden, tanrıyı erkek (İngilizce’de ‘he’) olarak tanıtan tercüme Kur’ân anlayışlarından doğan totemist ya da göktanrısal din anlayışları!

Bunların tümünün, bir sepette, “İslâm Dini” diye etiketlenerek sergilenişi...

Allâh’ın Evrensel Rasûl’ü Muhammed Mustafa (aleyhisselâm)’ın bildirmiş olduğu evrensel gerçekleri açıklayan İslâm Dini’ni, Evrensel Kitap Kur’ân-ı Kerîm’i “OKU”mak için, önce, evrensellik nedir ve nasıl olur bunu fark etmek ve öğrenmek ve hazmetmek; sonra da bu bakışla o Kitaba bakabilmek gerekir!

Allâh Rasûlü Muhammed Mustafa (aleyhisselâm)’ın sünnetinin, Arap âdet ve örfleri değil; Allâh sünneti olup; “Allâh sünneti”nin ne olduğunu idrak ve hazmetmiş olmak gerekir!

Allâh Rasûlü Muhammed Mustafa Aleyhisselam’ı “OKU”mak = “İKRA” gerekir!

Ki bunlardan sonra Evrensel İslâm Dini’nin ne olduğu fark edilebilsin... Ondan sonra da, bu fark edilen gerçek, tasdik veya reddedilsin!

Elhamdulillâh müslümanım”!..

İnşâAllâh müslümansın!!?

Bu belirleme, eğer takliden söylenen bir lafız ise; söyleyenin hâli, yüzme biliyorum diyen fakat hayatında deniz görmemiş olan insanın vurgulamak istediği gerçeğine(!) benzer!

Evrenselliğin ne olduğunu duymamış insanın; yöresel ve GÖRESEL değerlerle şartlanmış ve bloke olmuş beynine; belirli kelimeleri yerleştirip, onları tekrar etmesinin ona ne kazandıracağı sorusu çok önemlidir.

“Evrenselliğin” ne olduğunu bilmeyen insanın, Evrensel Din, Evrensel Rasûl, Evrensel İnsan kavramlarını değerlendirebilmesi, hiç mümkün değildir!

Oysa Allâh’ın Rasûlü Evrensel İnsan Muhammed Mustafa (aleyhisselâm); insanları, Evrensel Din olan İslâm’ı tasdike ve gereğini yaşamaya davet ediyor!

Öyle ise, çok acil olarak, ırksal din anlayışından arınıp; Evrensel İslâm Dini’ni fark etmek ve kavramak üzere; Arap ırkından olması itibarıyla değil, evrenselliği itibarıyla Allâh Rasûlü Muhammed Mustafa (aleyhisselâm)’ı “OKU”maya = “İKRA” çalışmalıyız, ki artık bazı gerçekleri fark etmeye başlayabilelim.

AHMED HULÛSİ

1.11.1998

New Jersey - USA  

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Yazıyı İndirebilirsiniz!