61. Saff Sûresi

Saff Suresi, Medine-i Münevvere’de nazıl olmuştur... Tüm sureler itibarıyla 108. veya 112. sırada indiği rivayet edilir... 14 ayettir... Adını 4.ayetinde Allah yolunda (vahdet’te) saf bağlayıp savaşanları bahsettiği için almıştır... Ayrıca son ayetinden dolayı “Havariyyun” Suresi de denir ki bizce 6. ve takibeden ayetler dolayısıyla “Müjde Suresi” de denebilir...

Saff Suresinde: Tesbih sırrı, Allah indinde değerlendirilmeyen (abes, önemsiz) hiçbir şey yok, söylediklerimizden sorumluyuz, Allah yolunda saf tutmak, Rasulullah olan Musa’yı inciten kavim, İsrailOğullarına Rasulullah olan MeryemOğlu İsa’nın “Ahmed” ismi ile müjdelediği Rasul, İslam’a çağrılanlar, Allah nurunu tamamlayacaktır, elim azabtan kurtaran ticaret, Adn cennetleri, nusret ve fetih, ensarullah ve havariyyun ile İslam’ın bağlantısı,... gibi bir çok önemli konu açıklanmaktadır...

Click to View Transcript of This Video!

1-) Sebbeha Lillâhi ma fiysSemavati ve mâ fiyl’Ard* ve HUvel’AziyzülHakiym;

Semâlarda ve arzda her ne varsa (Esmâ’sıyla onları açığa çıkaranın yaratma amacına göre yerine getirdikleri işlevleriyle) Allâh’ı tespih etmektedir! “HÛ”; Aziyz’dir, Hakiym’dir.

2-) Ya eyyühelleziyne amenû lime tekûlûne ma lâ tef’alun;

Ey iman edenler... Yapmayacağınız şeyi niçin söylüyorsunuz!

3-) Kebure makten ‘indAllâhi en tekûlû ma lâ tef’alun;

Yapmayacağınız şeyi söylemeniz, Allâh indînde çok nefret edilesidir!

4-) İnnAllâhe yuhıbbulleziyne yukatilune fiy sebilihi saffen keennehüm bünyanun mersus;

Allâh, kendi yolunda çelik karkas blok bina bütünlüğünce saf bağlayarak savaşan kimseleri sever.

5-) Ve iz kale Musa likavmihi ya kavmi lime tu’zûneniy ve kad ta’lemune enniy Rasûlullahi ileyküm* felemma zağu ezağAllâhu kulubehüm* vAllâhu lâ yehdilkavmel fasikıyn;

Hani Musa kavmine dedi ki: “Ey kavmim... Size (irsâl olmuş) Rasûlullâh olduğumu bildiğiniz hâlde niçin bana eziyet ediyorsunuz?”... Onlar (Hak’tan) saptıklarında, Allâh onların kalplerini (Hak’tan) döndürdü (gerçeği algılayamazlar artık)! Allâh, inancı bozulmuş toplumu hakikate erdirmez!

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu İzlemeyi İndirebilirsiniz!