58. Mücâdele Sûresi

Mücadele Suresi, Medine-i Münevvere’de nazıl olmuştur... Tüm sureler itibarıyla 104. veya 107. sırada inmiştir... 22 ayettir... Adını, bir kadının Hz.Rasulullah ile (o kadının) kocası hakkındaki tartışmasını (Mücadele’sini) bahseden ilk ayeti dolayısıyla almıştır... Bu nedenle bu sureye, mücadele eden kadın anlamına gelen “Mücadile” ve o boşama yeminini bahsetmesi dolayısıyla da “Zihar” Suresi de denir...

Bu tartışmanın konusu özetle şudur:

Arap örfünde kadın boşama yeminlerinden/yollarından biri de “Zihar”dır... Zihar ne?.. Bir erkek karısına: “Sen benim için anamın sırtı gibisin” dedi mi, artık o kadın ona haram sayılırdı... Kadının aleyhine olan cahiliyye boşama yollarından biri olan “Zihar” yemini yapana Kur’an, keffaret cezası getirmiş ve bu şekilde boşamayı lağv etmiştir...

Mücadele Suresinde: Zihar konusu, keffaret ve kolaylık, Allah her çokluğu ve herşeyi ihatadadır (daima vahdet var), necva(fısıldaşma)’nın çeşitleri, yasaklanan fısıldaşmalar, Allah’ın selamlaması ile selamlamayanlar, meclislerde yer açmak, ilim verilenlerin dereceleri, Hz.Rasulullah ile özel-gizli görüşmek isteyenin vermesi gereken sadaka, yeminleri ile günah işleyenler, şeytan Allah’ı zikretmeyi unutturur, HizbüşŞeytan, Allah ve O’nun Rasulleri kesinlikle galip gelirler, B-sırrıyla Allah’a ve Ahir Güne iman edenlerin istikameti ve tercihleri, Kalblerine iman yazılanlar ve Allah’tan bir Ruh ile te’yid edilenler, Allah’ın razı oldukları ve Hizbullah,... gibi bir çok önemli konu açıklanmaktadır...

Dinle Metnini Görmek İçin Tıklayın

1-) Kad semi’Allâhu kavlelletiy tücadilüke fiy zevciha ve teştekiy ilAllâh* vAllâhu yesme’u tehavureküma* innAllâhe Semiy’un Basıyr;

Allâh, kocası hakkında seninle mücadele eden ve şikâyetini Allâh’a arz edenin sözünü gerçekten işitmiştir! Allâh, ikinizin çekişmesini işitir... Muhakkak ki Allâh, Semi’dir, Basıyr’dir.

2-) Elleziyne yuzahirune minküm min nisâihim ma hünne ümmehâtihim* in ümmehâtuhüm ilellâiy velednehüm* ve innehüm leyekulune münkeren minelkavli ve zura* ve innAllâhe le’Afuvvun Ğafûr;

Sizden, kadınlarından zihar (karısına anam gibisin diyerek ilişkisini kesenler {müşrik âdeti A.H.}) yapanlar; onların (kocaların) anaları, onlar (karıları) değildirler! Onların anaları sadece onları doğuranlardır! Muhakkak ki onlar çirkin ve aslı olmayan bir laf ediyorlar! Muhakkak ki Allâh Afüvv’dür (sonsuz affedici), Ğafûr’dur.

3-) Velleziyne yuzahirune min nisâihim sümme ye’udune lima kalu fetahriyru rekabetin min kabli en yetemassa* zâliküm tu’azune Bih* vAllâhu Bima ta’melune Habiyr;

Kadınlarından zihar yapıp (zihar ile ayrılmak isteyip) sonra da sözlerinden dönenler (zihar ile boşamaktan vazgeçip evliliklerine dönenler), kadınları ile ilişkiye girmeden önce bir köle azât etmelidirler! İşte size öğütlenen budur... Allâh yaptıklarınızı (yaratanı olarak) Habiyr’dir.

4-) Femen lem yecid fesıyamu şehreyni mutetabi’ayni min kabli en yetemassa* femen lem yestetı’ feıt’amu sittiyne miskiyna* zâlike litu’minu Billâhi ve RasûliHİ, ve tilke hududullâh* ve lilkafiriyne ‘azâbün eliym;

Kim (azât edilecek bir köleye imkân) bulamazsa, o takdirde (karısı ile) ilişki kurmalarından önce birbirini izleyen iki (kamerî) ay oruç tutmalıdır! Kim (bu kefâret orucuna) muktedir olamazsa, altmış yoksulu doyurmalıdır... Bu (hükümler), Esmâ’sıyla hakikatiniz olan Allâh’a ve Rasûlüne imanı yaşamanız içindir; bunlar Allâh’ın koyduğu sınırlardır! Hakikat bilgisini inkâr edenler için feci bir azap vardır.

5-) İnnelleziyne yuhaddunAllâhe ve RasûleHU kübitu kema kübitelleziyne min kablihim ve kad enzelna âyâtin beyyinat* ve lilkafiriyne ‘azâbün mühiyn;

Muhakkak ki Allâh ve O’nun Rasûlüne zıtlaşanlar, kendilerinden öncekilerin aşağılandıkları gibi aşağılandılar! Hâlbuki gerçekten apaçık işaretler inzâl ettik... Hakikat bilgisini inkâr edenler için aşağılayıp rezil duruma düşürücü bir azap vardır.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Dinlemeyi İndirebilirsiniz!