54. Kamer Sûresi

Kamer Suresi, Mekke döneminde 37.sırada nazıl olmuştur... Adını, inşikak-ı kamer (Ay’ın yarılması) mucizesini bahseden ayetleri ve 1.ayetteki “Kamer= Ay” kelimesi dolayısıyla almıştır... Kamer Suresi 55 ayettir...

İnşikak-ı Kamer mucizesi nedir?...

Ayet’te: “O Saat yaklaştı ve Kamer (Ay) yarıldı” (Kamer: 1) buyurulduğuna göre olay gerçek ve iman edilmesi zorunlu bir mucizedir... Ancak mahiyetinin anlaşılması itibarıyla yorum-algılama farklılıkları olabilir... Başta Hz.Ali, İbni Mes’ud, Cübeyr b. Mut’im, İbni Ömer, İbni Abbas(Allah onlardan razı olsun),.. gibi alim sahabeler müşriklerin mucize talepleri üzerine Hz.Rasulullah’ın bir işaretiyle/ya da bir ahdi(sözü) üzere Ay’ı ikiye böldüğünü ve yanında bulunanların da bunu seyrettiğini haber verirler... Hatta Ay’ın yarılması üzerine Hz.Rasulullah’ın “Allahümmeşhed= Allahım şahid ol!” dediğini, çevresindeki insanlara da “İşhedu= şahid olun!” dediği rivayet edilir... Hatta bu tartışmadan haberi olmayan o bölgedeki bazı yolcu ve göçebelerin de bunu gözlediği bildirilir... İbni Abbas r.a. bu olayın ayın 14.gecesinde meydana geldiğini rivayet eder...

Bu olayın mahiyeti hususunda bazı görüşler şöyledir:

Bazı bilginlere göre ışığın fiziği ile ilgili bir olaydır, Ay’ın hakiki yarılması sözkonusu değil...

Bazı alimlere göre Ay fiziki olarak gerçekten yarılmıştır...

Bazı alimlere göre Ay kıyamet günü yarılacaktır(aslında batın manasında bu doğrudur; yani fena fillah, gibi... Ama Hz.Ali, İbn-i Mes’ud, Cübeyr b. Mut’im gibi sahabelerin bizzat şahid olduğu, bir çok sahabenin ve tabiin alimlerinin kabullendiği mütevatir veya meşhur bir haberi de yok sayıp, ayeti sırf te’vili ile ele alamayız?)...

Bazı ariflere göre ise Hz.Rasulullah’ın gözler ve hayal merkezleri üzerinde mucizevi bir tesir ve tasarrufudur....

Dikkate şayan bazı hususlar ve mühim işaretler de bizce şunlardır:

Hakikat Güneşi’ni yansıtan Nübüvveti sembolize eden Ay’ın yarılması, HatemünNebiy’nin ba’si ile nübüvvet’in kemale ermesine/sonlandığına işarettir... Ümmet-i Muhammed döneminde insanlık Hakikatla yüzbeyüz sorumululuğuna ve olgunluğuna sahiptir... Velayet dönemidir... Ümmet-i Muhammed ma’sumdur!... Bu dönemin insanlığına bir iltifat vardır!...

“VenşakkalKamer” yani “Ve Ay yarıldı” demek, (Arap lisanınca) iş (nübüvvet işi) vuzuha erdi, açıklık kazandı, tam zahir oldu; artık başka bir dönem başladı demektir... HatemünNebiy’nin işareti ve mucizesi bir olay... Nitekim O’nun ümmetine Ahiret Ümmeti denir!...

Arap lisanında bazen “sabah”’a “felak” (Güneş ışığının doğması ile karanlığın yarılıp parçalanması, sabah olması; sabah demektir) denilir...

Hz.Rasulullah’ın olayı gözleyenlere “İşhedu, işhedu” yani “Şahid olun, şahid olun” demesi hem o andaki zahiri müşahadeye hem de Ay’ın yarılması ile anlatılan Güneş’in battığı yerden doğuşuna, fena ile vahdet müşahadesine işarettir...

Kamer Suresinde: İnşikak-ı Kamer mucizesi ve sırrı, Hakikat’a ve mucizeye karşı algılamada yetersiz kalanların tavrı, bazı Nebiyler ve kavimlerinin ibretlik olayları, Nuh’un gemisi bir alamet olarak insanlığa bırakılmıştır, İnsanlar tezekkür etsinler(anlasınlar, kendilerini tanısınlar) diye Kur’an’ın kolaylaştırılması, herşey kader(ölçü) iledir, emrin yerine gelişi, insanların yaptığı herşey satır satır yazılır, sıdk mak’adı ve melik-i muktedir,... gibi bir çok önemli konu açıklanmaktadır...

Kamer Suresi hakkında bazı hadisler:

Kim “ElifLamMiym tenziyl’i (Secde suresini)”, “YaSiyn’i”, “IkterabetisSaatu’yu (Kamer suresini)” ve “Tebarekelleziy biyedihilmülk’ü (Mülk suresini)” okursa, onun için bir Nur ve şeytandan ve şirkten bir koruyan olur, kıyamet günü de derecesi yükselir.

Kim her iki gecede “IkterabetisSaatü venşakkalKamer”i okursa, Allah onu kıyamet gününde yüzünü leyle-i bedir (dolunay)’deki ay gibi ba’seder.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Dinlemeyi İndirebilirsiniz!