17. Isra' Sûresi

İsra Suresi Mekke döneminde 50. sırada nazıl olmuştur... Bazı ayetlerinin (73-76... gibi) Medine döneminde nazıl olduğu da söylenir...

“İsra” sözlük olarak, gece yolculuğu/geceleyin yürümek/gece yürüyüşü yaptırmak, manalarına gelir... Bu surenin 1.ayetinde, Hz.Rasulullah’ın geceleyin Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya  isra edilişinin anlatılması dolayısıyla  sure bu ad ile anılıp şöhret bulmuştur... Bu sureye ayrıca, İsrailOğullarından bahsetmesi ve ihtiva ettiği bazı hükümlerin “On Emir” ile paralellik göstermesi dolayısıyla “Ben-i İsrail Suresi” de denir...

Bir çok esas-ı diniyye, nübüvvet-risalet-vahiy realitesi ve vahdet esasları ihtiva eden bu surede Makam-ı Mahmud (79.ayet) ve ayet-ül ızz (111.ayet) de bulunmaktadır...

Sure, 111 ayettir...

Dinle Metnini Görmek İçin Tıklayın

1-) Subhanelleziy esra Bi abdiHİ leylen minel Mescidil Harami ilel Mescidil Aksalleziy barekna havlehu linüriyehu min âyâtina* inneHU HUves Semiy’ul Basıyr;

Subhan ki, kulunu gece Mescid-i Haram’dan, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa’ya isrâ (tayy’i mekân) etti... O’na delillerimizi gösterelim diye... Hakikat şu; “HÛ”; Semi’dir, Basıyr’dir!

2-) Ve ateyna Musel Kitabe ve ce’alnahu hüden li beniy israiyle ella tettehızû min duniy vekiyla;

Musa’ya hakikat BİLGİsi (Kitap) verdik... Onu: “Ben’im dûnumu vekîl edinmeyin!” diye İsrailoğullarına bir kılavuz kıldık.

3-) Zürriyyete men hamelna me’a Nuh* innehu kâne abden şekûra;

(Ey) Nuh ile beraber (gemide) taşıdıklarımızın torunları... Muhakkak ki O, çok şükreden bir kul idi.

4-) Ve kadayna ila beniy israiyle fiylKitâbi letüfsidünne fiyl Ardı merrateyni ve leta’lünne ulüvven kebiyra;

Kitapta (İlim boyutunda) İsrailoğullarına şu hükmü takdir ettik: “Siz, arzda iki kere bozgunculuk yapacaksınız ve alabildiğine benliğinizi büyüteceksiniz!”

5-) Feizâ cae va’dü ulahüme be’asna aleyküm ıbaden leNA üliy be’sin şediydin fecasu hılaleddiyar* ve kâne va’den mef’ula;

O ikisinden ilkinin zamanı geldiğinde, güçlü kullarımızı üzerinize getirdik... (Onlar) yurtların aralarına girip araştırdılar... (Bu) yerine getirilmiş bir vaat idi.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Dinlemeyi İndirebilirsiniz!