46. Ahkaf Sûresi

Ahkaf Suresi Mekke döneminde 66.sırada nazıl olmuştur... 10. ayetinin zahiri konusu itibarıyla Abdullah B. Selam’dan da bahsetmesi dolayısıyla Medeni olduğu da rivayet edilir... Ahkaf Suresi, 35 ayettir... Adını, 21. ayetinde geçen “Ahkaf”dan alır... “Ahkaf”, kum kümesi, kum tepesi anlamına gelen “Hıkf” kelimesinin çoğuludur... Hud a.s.ın kavmi olan Ad kavminin bölgesinin ve yerleşim yerlerinin bir özelliği ve adı olarak geçer, ki te’vili de ibret doludur...

Ahkaf Suresinde: HaMiym sırrı, tevhid-şirk, Allah’dan gayrını çağırmanın beyhudeliği, Rasullük bid’at değildir, Uluhiyyetin kapsanılamıyacağı, Musa’nın Kitabı’nın imamlığı, “Rabbimiz Allah” deyip bunda istikamet edenlerin Veliy olacağı, insana ana-babaya ihsan vasiyyeti, iki bulüğ dönemi, kırk yaşına gelen kimsenin duası, derece-amel ilişkisi, rızkın-temiz enerjinin bilinçli kullanılmasının ve dünya hayatında zayi edilmemesinin önemi, Ad kavmi ve Ahkaf, ilah kabulünün zararı, cinlerin Kur’an dinlemeleri ve İncili atlayarak Tevrat ile irtibatlı yorumları, cinlerin: “Allah’a çağırana icabet edin ve Ona iman edin” uyarıları, Ulül Azm Rasuller’in sabrı,... gibi pek çok önemli konu açıklanmaktadır....

Dinle Metnini Görmek İçin Tıklayın

1-) Haa, Miiiym;

Ha, Miim.

2-) Tenziylül Kitabi minAllâhil ‘Aziyzil Hakiym;

Aziyz Hakiym Allâh’tandır O Bilgi tenzîli (tafsile indirme)!

3-) Ma halaknes Semavati vel Arda ve ma beynehüma illâ Bil Hakkı ve ecelin müsemma* velleziyne keferu amma ünziru mu’ridun;

Biz semâları, arzı ve ikisi arasındakileri yalnızca Hak olarak ve bir süreç için yarattık... Hakikat bilgisini inkâr edenler ise uyarıldıkları şeyden (hakikatten) yüz çevirmektedirler.

4-) Kul eraeytüm ma ted’une min dûnillâhi eruniy ma zâ haleku minel Ardı em lehüm şirkün fiys Semâvat* iytuniy Bi Kitabin min kabli hazâ ev esâretin min ılmin in küntüm sadikıyn;

De ki: “Allâh dûnunda yöneldiklerinizi gördünüz mü (düşünün bakalım)? Gösterin bana arzdan ne yaratmışlar? Yoksa onların, semâların yaratılmasında bir ortaklığı mı var? Eğer doğruyu söylüyorsanız, bu konuda eskiden gelen bir bilgi yahut ilimden bir kalıntı getirin bana.”

5-) Ve men edallu mimmen yed’u min dûnillâhi men lâ yesteciybü lehu ila yevmil kıyameti ve hüm ‘an duâihim ğafilun;

Allâh dûnunda kendisine kıyamet gününe kadar cevap veremeyecek olup ve onların dualarından da gâfil olanlara dua eden kimseden daha sapkın kimdir?

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Dinlemeyi İndirebilirsiniz!