98. Beyyine Sûresi

Beyyine Suresi, Medine-i Münevvere’de tüm sureler itibarıyla 101.sırada nazıl olmuştur... 8 ayettir... Adını, ilk ayetinde geçen “el-Beyyine”(apaçık hüccet)den alır... Bu sureye, ayetlerinde geçen “Kayyime”, “Münfekkiyn” ve “Beriyye” adları da verilir...

Beyyine Suresinde: Beyyine ve sorumluluğumuz... Diyn-i Kayyım ve Temel Esasları... Beriyye’nin en şerlileri kim ve neden?... Beriyye’nin en hayırlıları kim ve neden?... Rıza... Haşyet... gibi çok önemli gerçekler açıklanmaktadır...

Click to View Transcript of This Video!

1-) Lem yekünilleziyne keferu min ehlil Kitabi velmüşrikiyne münfekkiyne hattâ te’tiye hümülbeyyinetü;

Ehl-i Kitap’tan ve müşriklerden hakikat bilgisini inkâr edenler, kendilerine o beyyine gelinceye kadar (sapkınlıklarından) ayrılacak değillerdi.

2-) Rasûlün minAllâhi yetlû suhufen mutahhereten;

Allâh’tan (şirk pisliğinden arınmayanın dokunamayacağı) tâhir (orijinal hakikati yansıtan) sayfaları (bilgileri) bildiren bir Rasûl!

3-) Fiyha kütübün kayyimeh;

Onların (o bilgilerin) içinde kütüb-ü kayyime (en kaîm - sağlam - payidar kitaplar) vardır.

4-) Ve ma teferrakalleziyne ûtül Kitabe illâ min ba’di ma câethümül beyyineh;

Kitap verilmiş olanlar, ancak kendilerine o beyyine geldikten sonra ayrılığa düştüler.

5-) Ve mâ ümirû illâ liya’budullahe muhlisıyne lehüd diyne hunefâe ve yukıymusSalâte ve yü’tüzZekâte ve zâlike diynülkayyimeh;

Oysaki onlar, Hanîfler olarak Dini O’na (yalnız Allâh’a) hâlis kılarak; Allâh’a kulluk yapmalarından, salâtı ikame etmelerinden ve zekâtı vermelerinden başka bir şeyle emir olunmadılar... İşte budur Din-i Kayyim (geçerli hak din - sistem)!

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu İzlemeyi İndirebilirsiniz!