62. Cumu'a Sûresi

Cum’a Suresi, Medine-i Münevvere’de nazıl olmuştur... Tüm Sureler itibarıyla 96. veya 110. sırada nazıl olduğu rivayet edilir... 11 ayettir... Adını, 9.ayetinde Cum’a gününün namazından bahsetmesi dolayısıyla almıştır...

Cum’a Suresinde: Tesbih sırrı, Ümmiyler için ba’solunan Rasul, kitab yüklü eşek, yahudilerin samimi olmayan imanları ve ölümden korkmaları, Cum’a günü, Cum’a gününden olan salat’a çağırılan mü’minler alış-verişi bırakıp Allah’ın zikrine koşarlar, (Cum’a) namazından sonraki bereketler ve ni’metler, Hz.Rasulullah’ı ayakta bırakıp ticaret ve eğlenceye gidenler,... gibi bir çok önemli husus açıklanmaktadır...

Dinle Metnini Görmek İçin Tıklayın

1-) Semâlarda ve arzda her ne varsa; Melik, Kuddûs, Aziyz ve Hakiym olan (dilediği mânâları açığa çıkarması için onları yaratan) Allâh’ı (işlevleriyle) tespih etmedeler!

2-) O ki, ümmîler içinde kendilerinden Rasûl bâ’s etti ki; onlara O’nun işaretlerini okuyan, onları saflaştıran ve onlara Kitabı (hakikat ve Sünnetullâh BİLGİsi) ve Hikmeti (oluşum sistemi bilgisi) öğretsin. Oysa onlar daha önce apaçık bir inanç sapıklığı içindeydiler.

3-) Onların dışında, henüz kendilerine katılmamış başkalarına da (O Rasûlü bâ’s etti)! O Aziyz’dir, Hakiym’dir.

4-) İşte bu Allâh’ın fazlıdır, onu dilediğine verir! Allâh azîm lütuf sahibidir.

5-) Kendilerine Tevrat yükletilip sonra onu taşıyamayanların misali, büyük kitaplar taşıyan eşeğin misali gibidir! Allâh’ın işaretlerini yalanlayan toplumun durumu ne kötüdür! Allâh zâlimler topluluğunu hakikate erdirmez.

6-) De ki: “Ey Yahudi olanlar! İnsanlardan yalnızca kendinizin Allâh’ın velîleri (himaye ettiği dostları) olduğunu sanıyorsunuz! Sözünüzde sadıksanız, hadi ölümü temenni edin!”

7-) Elleriyle yaptıkları yüzünden onu (ölümü) ebediyen temenni etmezler! Allâh zâlimleri Aliym’dir!

8-) De ki: “Kendisinden kaçmaya çalıştığınız ölüm mutlaka size ulaşacaktır! Sonra gayb ve şehâdeti Bilen’e döndürülürsünüz; sizde yapmakta olduklarınızın getirisinin haberini açığa çıkarır!”

9-) Ey iman edenler!.. Cuma’nın günü’ndeki o salât için çağrıldığınızda, Allâh zikrine (Hakikatinizi HATIRLATMA çağrısına) koşun ve alışverişi bırakın! İşte bu sizin için daha hayırlıdır; eğer (işin gerçeğini) kavrayabilirseniz.

10-) O salât tamamlandığında arzda yayılın, Allâh’ın fazlından talep edin ve (el Esmâ’sıyla hakikatiniz olan) Allâh’ı çok zikredin (HATIRLAYIN) ki kurtuluşa eresiniz!

11-) (Allâh’a yönelip hakikatlerini hatırlamak varken) bir ticaret yahut bir eğlence gördüklerinde dağılıp ona gittiler de, seni (Cum’a salâtının imamı Hz. Rasûlullâh’ı) kaîm hâlde terk ettiler! De ki: “Allâh indîndeki, eğlenceden de ticaretten de daha hayırlıdır... Allâh yaşam gıdasıyla besleyen, en hayırlıdır!”

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Dinlemeyi İndirebilirsiniz!