1. Fâtiha Sûresi

Fâtiha Suresi’nin inzâl edilişi ile ilgili ilginç rivâyetler vardır... İki defa nâzil olduğu, Cebrail’li-Cebrail’siz inzâl olunduğu,... gibi...

Fâtiha Suresi’nin inzâli ile ilgili meşhur iki rivâyeti yazalım:

1.rivâyet...

Rasulullah s.a.v., Hz. Hadice r.a.ya şöyle dedi: “Yalnız (tek) kaldığımda bir nida işittim... Vallahi, bunun (fena) bir iş olmasından korktum”... Hz. Hadice r.a. şöyle dedi: “MaazAllah (Allah’a sığınırım), Allah sana öyle bir şey yapmaz... Vallahi, muhakkak ki sen emaneti te’diye edersin(yerine getirirsin), sıla-ı rahm yaparsın (akrabalık hakkını ulaştırırsın) ve doğru söz söylersin (yalan yok sende)”...

Derken Hz.Rasulullah’ın evde bulunmadığı bir sırada Hz.Ebu Bekr r.a. eve gelir ve Hz. Hadice validemiz, Rasulullah a.s.ın kendisine söylediklerini ona anlatır ve: “Ya Atıyk (antika, eski adam?), Muhammed ile birlikte Varaka B. Nevfel’e git” der... Rasulullah a.s. yanlarına girdiğinde, Hz.Ebu Bekr r.a., Hz.Rasulullah’ın elini tuttu ve dedi ki: “Bizimle Varaka’ya yürü (Varaka’ya gidelim)”... Rasulullah s.a.v.: “Sana kim haber verdi?” dedi... Hz. Ebu Bekr: “Hadice” dedi ve beraberce Varaka’ya gittiler ve (meseleyi) ona anlattılar... Hz. Rasulullah şöyle dedi: “Yalnız (tek) kaldığımda arkamdan ‘Ya Muhammed, Ya Muhammed’ diye bir nida işitiyorum, bundan dolayı ben de Arz’da kaçıyorum?”... Varaka dedi ki: “Hayır, böyle yapma!... Sana (bu ses) geldiğinde, ne dediğini işitinceye kadar (yerinde) sabit ol... Sonra bana gel ve (ne dediğini) bana haber ver”... Ne zaman ki Hz. Rasulullah yalnız kaldı ona: “Ya Muhammed!.. De ki: ‘B’ismillahirRahmânirRahıym, elHamdu lillahi Rabbil Alemiyn... Ve ledDaaalliiiyn(e ulaşıncaya kadar)”, “De ki: La ilâhe illAllah!” (diye bir işittirici) nida etti... Sonra Hz.Rasulullah s.a.v. Varaka’ya gitti ve onu ona zikretti... Bunun üzerine Varaka O’na dedi ki: “Müjde, müjde sana!.. Ben şahadet ederim ki sen Meryemoğlu İsa’nın kendisini müjdelediğisin ve muhakkak ki sen Musa’nın namus’u misli üzeresin ve sen Nebiyyi Mürsel’sin!.. Ve muhakkak ki bu günden sonra sen Cihad ile emrolunacaksın... Eğer ona erişirsem, muhakkak ki seninle birlikte (senin yanıda) cihad ederim”... Varaka vefat ettiğinde Rasulullah s.a.v. şöyle buyurdu: “Andolsun ki o kassı (keşişi), üzerinde ipek elbiseler olduğu halde cennette gördüm... Çünkü o bana iman etti ve beni tasdik etti”...

2.rivâyet...

Abdullah İ. Abbas r.a.dan şöyle rivâyet edilir...

Cibriyl a.s., Nebiy s.a.v.in yanında oturuyor iken fevklerinden bir ses işitti... Başını kaldırdı da dedi ki: “Bu, bugüne kadar açılmamış ve ancak bugün açılan Sema kapısıdır / Sema’dan bir kapıdır”... Ondan (o kapıdan) bir melek nâzil oldu... (Bu melek hakkında da) şöyle dedi: “Şu yeryüzüne nâzil olan melek, bugüne kadar nazıl olmamış ancak bugün nâzil olan bir melektir”... (O melek) Selamladı(Selam verdi) ve dedi ki: “Senden önce hiçbir Nebiy’e verilmemiş ancak sana verilen iki nurun müjdesini sana getiriyorum: Fâtiha’tül Kitab ve Bakara Suresi’nin hevatimi (sonları, son âyetleri)... Bu ikisinden okuduğun her bir harfin (sevabını, karşılığını) illa alırsın”...

Bu iki rivâyeti Kurân vahyinin başlangıcı hakkındaki diğer rivâyetler ile birlikte değerlendirdiğimizde şu durum ortaya çıkıyor:

Ya, FATİHA Suresi, Mekke-i Mükerreme’de, Cebel-i Nur’da, Ğar-ı Hira’da Alak Sûresi’nin “ikra” ile başlayan ilk 5 âyeti nâzil olmadan önce, melek seslenişi olarak, Hz.Rasulullah s.a.v.e bildirildi... Ki, Kurân-ı ve İslam’ı anlamada referans bir isim olan Şah-ı Velâyet Hz.Ali kerremAllahu vechehu’nun mushafında –ki Onun mushafı nüzül sırasına göre tertib edilmiştir- da Fâtiha Suresi ilk suredir... Yani Hz.Ali r.a.a göre Fâtiha Suresi ilk vahiydir...

Veya, ilk önce A’lak Suresi’nin ilk 5 âyeti nâzil oldu... Daha sonra Kalem, Müzzemmil, Müddessir(veya müddessir, müzzemmil) sureleri nâzil oldu; 5. Sırada FATİHA Suresi nâzil oldu... Ancak bu rivâyete göre bile gerçek şöyle: Bir kısım âyetlerinin nâzil olması dolayısıyla bu sıralama doğrudur... Ancak BÜTÜN BİR SURE olarak ilk nâzil olan gene FATİHA Suresi’dir... Yani FATİHA, sure olarak Alak, Kalem, Müzzemmil ve Müddessir surelerinden önce nâzil olmuştur...

Dolayısıyla her halûkârda FATİHA SURESİ KURÂN’ın İLK NÂZIL OLAN SURESİDİR; Kurân tertibinde de ilk suredir; Allah sistem ve düzenini anlatan ilk suredir ve manası her an dembedem geçerlidir.

Ya da, her ikisini de bağdaştıran Fâtiha Suresi’nin iki defa vahyolunduğu rivâyeti ve kabulüdür...

Burada Hz.Rasulullah’ın vahyinin ya da mucizesinin orijinalliğini vurgulayan bir hadis-i şerif de yazalım:

“Enbiya’dan hiç bir Nebiy yoktur, ancak Ona (Onun nübüvvetinini bir isbatı, Onun alâmeti farıkası olan bir özellik, bir mucize) verilmiştir ki onun misline (ondan) daha önce beşer camiası iman etmiş değildir (orijinaldir,yenidir)... Bana verilen ise VAHİYdir ki O’nu ALLAH BANA VAHYETTi... Umarım ki kiyamet günü onların (Nebiyler’in) en çok tabi olunanı olurum...”

Dinle Metnini Görmek İçin Tıklayın

Eûzü Billâhi mineş şeytânir raciym

İnsandaki vehim kuvvesinin şartlanmalarla “yok”u var, “var”ı yok olarak düşünmesi sonucu; insana kendini Allâh Esmâ’sı dışında bağımsız bir varlık ve beden kabul ettiren; bunun sonucu olarak da gökte bir tanrı kabulüne yönlendiren, taşlanmış şeytanî vesveselerden, Hakikatim olan Allâh Esmâ’sının koruyucu kuvvelerine sığınırım.

1-) BismillâhirRahmânirRahıym;

(“B” işareti kapsamı itibarıyla) Esmâ’sıyla varlığımı yaratan ismi Allâh olanın Rahmâniyeti ve Rahıymiyeti ile...

2-) El Hamdu Lillâhi Rabbil’âlemiyn;

“Hamd” (Esmâ’sıyla yarattığı âlemleri her an dilediğince değerlendirmek), âlemlerin Rabbi olan Allâh’a aittir...

3-) Er Rahmânir Rahıym;

Rahmân ve Rahıym’dir. (Rahmâniyetiyle Esmâ âlemini meydana getiren ve Rahıymiyetiyle Esmâ âlemindeki mânâlar ile her an âlemleri yaratandır.)

4-) Mâliki YevmidDiyn;

Din hükümlerinin (Sünnetullâh) yaşanmakta olduğu sonsuz sürecin MâlikMelik’idir.

5-) İyyake na’budu ve iyyake nesta’iyn;

Sadece sana kulluk ederiz ve bunun farkındalığı için yardımını niyaz ederiz. (El Esmâ ül Hüsnâ anlamlarını açığa çıkarmak suretiyle tüm yaratılmışlar olarak sana kulluk etmekteyiz ve bunun farkındalığına ermemiz için yardımını isteriz.)

6-) İhdinas Sıratal’müstakıym;

Bizi sırat-ı müstakime (Hakikate erdiren yola) hidâyet et.

7-) Sıratalleziyne en’amte aleyhim;

Ki o, in’amda bulunduklarının (nefslerinin hakikati olan Allâh Esmâ’sına iman edip, ondaki kuvvelerin farkındalığını yaşayanların) yoluna...

Ğayril’mağdûbi aleyhim;

Gazabına uğrayanların (âlemlerin ve nefsinin hakikatini göremeyip benlikleriyle kayıtlananların)

Ve laddaaalliyn;

Ve (HakikattenVâhid’ül EHAD’üs Samed olan Allâh ismiyle işaret edilen anlayışından) saparak şirk koşanların yoluna değil.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Dinlemeyi İndirebilirsiniz!