42. Şûrâ Sûresi

Adını, 38.ayetinde geçmesi dolayısıyla “Şura” kavramından alır... Mekke döneminde 62.sırada inmiştir... 53 ayettir...

HavaMiym denilen peşpeşe yedi HaMiym’in iniş sırası da mushaftaki tertib sırası gibidir... Bunun sadece ihtilaflı olanı bu Şura Suresi’dir... Şura Suresi’nin tüm HaMiym’lerden sonra, Kehf suresinin peşinden 69.sırada nazıl olduğu da rivayet edilir... Hatta 23.ayetten itibaren üç-dört ayetin de Medine’de indiği rivayet edilir...

Şura Suresinde: Ha-Miym-Ayn-Siyn-Kaf sırrı, vahiy realitesi, Allah’dır Veliy, Ul’ül Azm Rasuller ve Diyn gerçeği, Diyn’de ayrılığa düşenlerin ilk önce “Allah” ismiyle işaret edileni anlamaya-Vahdet’e-Tekliğe da’vet edilmesi gerektiği, dünyanın veya Ahiretin kazancını isteyenler, Ehl-i Beyt’i ve Rasulullah’a yakınları sevme vazifesi, şura-istişare gerçeği, kötülüğün cezası onun misli bir kötülüktür, sabır, Allah’ın bir beşerle konuşma şartları ve vahiy çeşitleri, Efendimiz Hz.Muhammed’e vahyolunan Ruh ve Hz.Muhammed s.a.v.in sırat-ı müstakıym’e hidayet ediciliği,... gibi bir çok önemli konu açıklanmaktadır... Elbette hem gerçek hem de sembol yollu!...

Click to View Transcript of This Video!

1-) Haa, Miiiym;

Ha, Miim.

2-) Ayyyn, Siiiyn, Kaaaf;

Ayn, Siin, Kaf.

3-) Kezâlike yuhıy ileyke ve ilelleziyne min kablikellahul ‘Aziyzül Hakiym;

Aziyz ve Hakiym olan Allâh, sana ve senden öncekilere böylece vahyeder!

4-) LeHU ma fiys Semâvati ve ma fiyl Ard* ve HUvel ‘Aliyyül ‘Azıym;

Semâlarda ve arzda ne varsa O’nun içindir... O, Alîy’dir, Aziym’dir.

5-) Tekâdüs Semâvatü yetefattarne min fevkıhinne vel Melaiketü yüsebbihüne Bi Hamdi Rabbihim ve yestağfirune limen fiyl Ard* ela innAllâhe HUvel Ğafûrur Rahıym;

Neredeyse semâlar üstlerinden yarılacaklar (içinden ne çıkacak? A.H.)! Melekler de Rablerinin hamdi olarak tespih ediyor (işlev görüyor) ve arzda olanlar için bağışlanma dilemekteler... Dikkat edin, Allâh Ğafûr’dur, Rahıym’dir.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu İzlemeyi İndirebilirsiniz!