Sistem

 • Reenkarnasyon ve Cincilik Reenkarnasyon ve Cincilik

  Ben, “ALLÂH” isminin anlamını ve “İSLÂM DİNİ”ni, hakkımda takdir olunan kadarıyla açıklamak için çalışıyorum... “Müslümanlığın” sa...

 • Ruhlar Ezelde mi Yaratıldı?.. Ruhlar Ezelde mi Yaratıldı?..

  Bugün çok önemli bir yanlışa işaret etmek istiyorum… “Ruhlar ezelde bir yerde yaratıldı da, peyderpey Dünya’ya mı gönderiliyor?”…...

 • Boyutlar Hakkında Boyutlar Hakkında

  Geçmişte kullanılan klasik anlatıma göre, Dünya’nın yaşadığımız zemini üzerinden, Ay yörüngesine kadar olan sahada yedi kat yer va...

 • Ve Melaiketihi... Meleklerine... Ve Melaiketihi... Meleklerine...

  Meleklere iman nedir, nasıldır ve niçindir? Bu konuyu “RUH İNSAN CİN” isimli kitabımızda oldukça geniş şekilde izah etmeye çalışt...

 • Kader Konusunda Bilgiler Kader Konusunda Bilgiler

  “Muhakkak ki biz her şeyi kaderiyle (yazılı - programlanmış) yarattık!” (54.Kamer: 49)

 • Ve Bil Kaderi... Kadere... Ve Bil Kaderi... Kadere...

  Bu sözde “vel yevmil âhiri”den sonra, “ve kadere” dememiş, “VE BİL KADERİ” demiş. “B” harfini yine getirmiş burada başa koymuş. B...

 • Evrensel Gerçeklik Evrensel Gerçeklik

  Düşünmeden fark edilemez... İslâm Dini’nin evrensel oluşunun anlamı! İslâm Dini; bir kabileye gelmiş, onlara özgü bir anlayışa h...

 • İslâm Dini Sistemi Açıklıyor İslâm Dini Sistemi Açıklıyor

  Doğa kanunları denilen, fark ettiğimiz ya da fark edemediğimiz tüm kanunlar ve prensipler, gerçekte Allâh düzeni ve sistemidir...

 • Sisteme Dair Açıklama Sisteme Dair Açıklama

  “Beynimiz; zaman ve mekân kavramlarının ötesinde, derindeki bir varlığın hükmünün, başka bir boyuttan gönderdiği projeksiyonların...

 • Sistemin Okunmasına Sistemin Okunması

  Sistem nasıl “OKU”nur..? Varlığını meydana getiren “Rabbanî kudret + bilinçle” yani basîretle, ferasetle, nüfuziyetle; beş duyunu...

 • Yaşam Sistemi Yaşam Sistemi

  İçinde yaşamakta olduğumuz bu sistemin gereği şudur; Bizi yukarıdan yöneten bir tanrı yoktur!.. Bir ilâh yoktur!..

 • Hz. Muhammed Neyi Okudu? Muhammed Neyi OKUdu?

  En çok sevdiğimiz şey tartışmak; en sevmediğimiz şey de tartıştığımız şeyin aslını araştırmaktır! Yaptığımız tartışmaların pek çoğ...

 • Rasûlullâh'ı Okumak Rasûlullâh'ı OKUmak

  Kur’ân-ı Kerîm’i “oku”mak çok çok önemli de... Acaba bizi O’nunla yüz yüze getiren Allâh Rasülü’nü “oku”mak daha mı geride?.. All...

 • İnsanın Gerçeği İnsanın Gerçeği

  “Ey ipeğin içindeki!”... Kozanı delip, kelebek olup uçmaya bak... Aksi takdirde tırtıl olarak o kozayla birlikte kaynar kazan sen...

 • İnsan ve Ölüm Ötesi - 1 İnsan ve Ölüm Ötesi - 1

  Şu anda Dünya üzerinde 5 milyar insan yaşıyor... 5 milyar insanı bir araziye toplasak, senin tanıdığın bir insanı o 5 milyar içind...

 • İnsan ve Ölüm Ötesi - 2 İnsan ve Ölüm Ötesi - 2

  Allâh’ın isimlerinin zikri, sizin beyninizde belli kapasiteleri arttırır, geliştirir. Bu kapasite sizde ne kadar artarsa, o ismin...

 • OKUmak Okumak

  Hz. Muhammed (aleyhisselâm), “HANÎF” olarak, gökte bir tanrıya, ya da putlara inanmıyor, tapmıyor; Allâh’ı anlayıp, idrak edip O’n...

 • Korunmak İçin Korunmak İçin

  Şayet “OKU”NAN sistem anlayabildiysek; bu durumda elimizden ne gelir..? Ne yaparsak, bizden ne meydana gelirse, karşılığında -ya...

 • Âmentü - 1 Âmentü - 1

  Evrende var olmuş olan her varlık, sonsuza kadar var olacaktır... Mevcudat yoktur! Sadece ALLÂH!

 • Âmentü - 2 Âmentü - 2

  Ne olduğunu bilmediğiniz bir şeye “iman” etmeniz mümkün değildir. Bu sebeple iman edecek kişinin aklının başında olması, belli bi...

 • İslâm İslâm Nedir?

  Evren tüm içindekileriyle "ALLÂH"a teslim hâldedir!.. KESİNLİKLE TÜM VARLIKLAR ALLÂH'A TESLİMDİR; Kİ BU, GERÇEK DİNDİR!...

 • Gerçekçi Düşünce Gerçekçi Düşünce

  “Allâh yanı sıra (kafanda) başka bir tanrı oluşturma! Yoksa (şirk anlayışının sonucu) aşağılanmış ve kendi başına terk edilmiş ola...

 • Akıl ve İman Akıl ve İman

  Bugüne kadar aklın önemi üzerinde dururken, bilindiği üzere İmam Gazâli’nin “İhya-u Ulûmid’din”de yazdığı Rasûlullâh (aleyhisselâm...

 • Tekliğe Giriş Tekliğe Giriş

  Sen, bu beden, çevrenin gördüğü gibi hitap ettiği kişi değilsin!.. Nesin peki?.. İşte seni, ne olduğuna yöneltmek isteyen âyetle...

 • Tekliğin Esasları Tekliğin Esasları

  “O”, “Vâhid” ve “Ahad”dır... Yani bölünmez, parçalanmaz, cüzlere ayrılması mümkün olmayan, “ALLÂH”tır. Çokluk yani kesret görüntüs...

 • Mi'râc Mi'râc

  Mi’râc nedir?.. “Mi’râc” diye bildiğimiz olay, Kur’ân, İsra Sûresi’nin ilk âyetinde anlatılır... “Subhan ki, kulunu gece Mescid-...

 • Ruh İnsan Cin Melek Ruh İnsan Cin Melek

  “CİN” ismi geçtiği zaman hemen hemen hepimizin içine düştüğü çok büyük bir yanılgı mevcuttur... Bir kısmımız şöyle düşünür... Kı...

 • Kadir Gecesi Kadir Gecesi

  “Tenezzelül melâiketi ver ruh”... “Melâike ve Ruh o gecede tenezzül eder”... “Min küllî emrin Selâm”!.. “Bütün emr’lerden Selâm...

 • Halifetullâh Halifetullâh

  Allâh, “insan”ı, yeryüzünde “halife” olarak yaratmıştır. Bu Kur’ân-ı Kerîm’de açıklanan kesin gerçektir! Acaba biz insan olduğum...

 • Nefs Nedir? Nefs Nedir?

  Dedik ki;Din, tamamen fizik, kimya, astronomi, biyoloji gibi bazı bilimsel gerçeklere dayanıyor. Bunun da çeşitli yönlerini kitapl...

 • Bilincin Arınışı Bilincin Arınışı

  “Nefs”, yani “ben”in “bilinci”, tâ küçüklükten başlanarak, çeşitli şartlanmalarla ve bu şartlanmaların getirdiği değer yargılarıyl...

 • Mülhime Nefs Mülhime Nefs

  Mülhime nefs mertebesinde, sezgi-ilham yollu edinilen bu ilimden geçilmedikçe, “Hakikat”in müşahedesi hâsıl olmaz!

 • Özün Seyri Öz'ün Seyri

  “Hel eta alel’İnsani hıynün mined Dehr…” “Dehr” üzerinden öyle bir yaşam vardır ki, insan anılmazdı... Anılır bir şey değildi.....

 • Tek'in Takdiri Tek'in Takdiri

  “Hilâfet” sırrının insana verilmesinin sebebi, cinlerin vahdet ve kader konularını idrak edebilecek istidada sahip olamayışlarıdır...

 • Üst Madde Üst Madde

  Biliyoruz ki insan, evreni, beş duyusu ile algılar. Dolayısıyla, insanın, beş duyusunun oluşturduğu evreni ile, bir hayvanın veya...

 • Kaza ve Kader - 1 Kaza ve Kader - 1

  “Kader” konusunu anlayabilmenin tek bir yolu vardır... O da ALLÂH’ın Vahdâniyetini, Tekliğini, Ahadiyetini ve Vâhidiyetini kavraya...

 • Kaza ve Kader - 2 Kaza ve Kader - 2

  Hz. Ömer radıyallâhu anh, bir gün Rasûlullâh Efendimizle otururken soruyor; – Yâ Rasûlullâh, yapmakta olduğumuz işin, şu anda olu...

 • Kader ve Astroloji Kader ve Astroloji

  Astroloji yıldız falı mıdır, yoksa bir gerçek ilim mi?.. Bize sorarsanız... İnsanlığın oluş düzeni ve sistemi, Astroloji ilminde...