Islamitische Sharia Overheid

Aan de hand van een oprechte en belangrijke brief die mij bereikt heeft wil ik graag mijn visie met uw delen met betrekking tot het onderwerp de “Islamitische sharia[1] overheid”.
Wegens dit onderwerp zullen mensen in de toekomst lijden, omdat ze de beperkte energie die aan hen is gegeven door Allah niet goed benutten!

De brief luidt als volgt:

“Vrede zij met u Soefimeester! Mijn brief is lang, maar leest u het alstublieft helemaal. Ik ben een jonge persoon die uw artikelen volgt en dankzij u probeer ik sommige realiteiten te realiseren. Maar bij sommige onderwerpen ben ik besluiteloos. Ik wil u een vraag stellen over uw artikel die is gepubliceerd op de site

https://www.ahmedhulusi.org/kitap/insanvesirlari.htm

Beste Soefimeester, hier heeft u gezegd, dat er geen Islamitische sharia overheid nodig is. In hemelsnaam, ondanks dat er nu tientallen Moslims vermoord worden op de wereld en er geen sterke Islamitische sharia overheid is, begrijp ik de reden hiervan niet. Ik denk dat onze natuurlijke doel moet zijn om te vechten in belang van Allah. U zegt dat de Islam is verkondigd aan mensen en niet aan staten en overheden, maar hoe kunnen we over de Islam praten als de staat waarin de persoon leeft niet de regels praktiseert die door Allah zijn vastgesteld? Natuurlijk, wat echt belangrijk is “onze geloof”. Maar als er de mogelijkheid is om de Islam nog meer te praktiseren waarom moeten we dan genoegen nemen met alleen “onze geloof”. Bijvoorbeeld ik kan de Islam niet verkondigen. Ik wordt bestempeld als reactionair; ze noemen me verdediger van de Sharia. Het is geen leugen, ik ben voor de Sharia. Ik voel me verantwoordelijk voor het toepassen van wat de Sharia van mij eist. Maar ik wil dat anderen, die hiervan niet bewust zijn, dit ook leren. Welnu, zal dit artikel van u sommige mensen niet tot een staat van besluiteloosheid brengen, die het bevel volgen “strijd totdat het geloof van Allah wordt”? Als er geen Islamitische sharia overheid nodig is, waarom heeft RasulAllah een Islamitische sharia Overheid gesticht? Zij konden toch ook in de bestaande orde van toen de Islam naleven. En bovendien zou dan Allah ons de wetten van de Islam niet hebben toegestuurd. Ik ben van mening dat dit onderwerp een zeer belangrijk onderwerp is. Ik vraag u om mij over dit onderwerp te informeren. Ik dank u voor het lezen van mijn brief. Moge de vrede van Allah met u zijn! Fijne dag toegewenst..”

Moet er een Islamitische sharia overheid gevormd worden?..

Wat voor overheid zal dit zijn?..

Is er een voorbeeld van hier op aarde?..

Wie gaat de Islamitische sharia overheid regeren?..

Kijk, laat me een stukje van een periode uit mijn verleden aan je vertellen…

Ik ben net 18 jaar; ik ben me pas gaan bezighouden met deze onderwerpen… Ik heb alleen en louter de vertaling en interpretatie van de hadithes en Koran gelezen. Met een enorme golf van liefde en energie... Gekapseisd door gevoelens en gedachten!.. Laat staan het vasthouden van een vrouwenhand, ik til mijn hoofd niet op om vrouwen ook maar aan te kijken!.. Met dat enthousiasme schreeuw ik via het raam naar feminiene buren om hun hoofden te bedekken!..Ik heb een baard laten groeien, draag een hoofdtooi en ik kijk met argwaan naar mensen die een hoed dragen!

Met dat enthousiasme, schreef ik artikelen als steun aan de Sharia in een magazine genaamd “De Nieuwe Onafhankelijkheid” onder verschillende pseudoniemen, met onderwerpen als de Sharia moet toegepast worden enz.

In die periode van tijd begon ik ook de auteurs als Abdulkadir Geylani, Hadji Baktash Wali, İmam Ghazali, Ibrahim Hakki Erzurumi, Imam Jafar Sadik te lezen die de intellectuele aspecten van de Islam onderzochten en schreven, wat eigenlijk benoemd wordt als Soefisme oftewel “Tasawwuf”. Ik merkte op dat het onderwerp rationeel zou moeten worden beoordeeld, niet door het uit het hoofd te leren. Dankzij de Meesters van Soefisme heb ik een totaal nieuw aspect van de Islam gerealiseerd. Ik zag het echte doel van de Islam!. Al mijn gepraktiseerde handelingen zijn toen veranderd…Ik ging door heel wat realisaties… Mijn standpunt is volledig veranderd en op de leeftijd van twintig jaar schreef ik mijn boek genaamd "DE OPENBARING" die op dat ogenblik mijn waarneming uitdrukte... Sindsdien, is mijn perspectief nooit veranderd!

Toen ik dergelijke realisaties beleefde en deze opvatting behield merkte ik op dat de originele Sharia voor een heel groot deel verschillend is dan de "Sharia" van vandaag, die door de Moslim gemeenschappen in de wereld aan ons wordt voorgeschoteld.

In de originele Islam, zijn er meer mensenrechten dan welke seculaire praktijken van vandaag aanbieden! Tenzij er actief geweld aan anderen is, laat de Islam de persoon alleen met zijn eigen geloof en dwingt of straft niet!

Het was zeer duidelijk dat de regels die gepraktiseerd werden tijdens het tijdperk van Mohammed, de Rasul en Nabi van Allah, erg verschillend waren van de waarneming van Moslims die praktiseerden in het tijdperk na hem.

Door de uit talloze persoonlijke interpretaties bestaande fatwas (religieuze adviezen van mensen die worden beschouwd als "deskundigen") transformeerde uiteindelijk de als sneeuwbal beschouwde Sharia vandaag de dag in als een lawine.

In het verleden, is er na het heen gaan van Hazrati Ali nnooit een Islamitische overheid geweest. Er zijn altijd sultanaten of dictatoriale regimes geweest! Vóór hem, is er helemaal geen concept van overheid geweest. Het stammen leven werd geprobeerd om in een soort regeringsleven te worden omgezet. Er is enkel een gelijkenis van naam tussen overheidsvisies van vandaag en die van het verleden!

Het resultaat van het door horen verkregen religieuze roddel informatie is niks anders dan teleurstelling.

Eeuwenlang hebben mensen hun sultanaat gecontinueerd door mensen de Islam te laten accepteren die ze dachten en vertelden als of het “de originele Islam” was door middel van de macht die ze hebben verkregen.

“Originele Islam” is Koran en Hadithes!.

De foute acceptatie tegenwoordig is,  ““Koran + Hadithes + Vergelijkende Islamitische Wet (qiyas) + Gemeenschappelijke waarneming van de maatschappij (ummah)."

Dit is waar de fout juist begint.

ALLES wat de Koran en Hadithes niet omvatten is een “PERSOONLIJKE INTERPRETATIE”, of “FATWA” en het bindt niemand in naam van het geloof!.

BBovendien is het de meest wreedste voor mensen om hen over een onderwerp dat niet staat in de Koran en Hadithes te dwingen om iemands persoonlijke verklaring (fatwa) in praktijk te brengen op een manier alsof het een religieuze regel is!

Laten we het verleden even terzijde…

Is er vandaag een “Islamitische sharia overheid” op aarde die zijn fundamenten alleen gebaseerd heeft op de Koran en Hadithes?

NEE, DIT IS ER NIET!.

Wanneer de Islamitische opvatting van een persoon of zijn geloof gebonden zou zijn met een “islamitische staat” of een “sharia overheid”, dan zou er vandaag geen gelovige zijn en er zou ook geen mens op aarde zijn die de Islam zou accepteren!.. Maar duizenden heiligen (awliyah) leven vandaag de dag in landen die door "niet Islamitische regimes" worden geregeerd!..

De religieuze sektes en gemeenschappen met hun regionale Moslim opvattingen, die alle gelovigen als "ongelovigen" zien wanneer zij verschillende opvattingen hebben dan zichzelf. Hoe kunnen we de overheden die gevormd zijn door zulke kortzichtige mensen met een beperkt beeld verbinden met de Islam. Hoe kunnen we de Islam zo kleineren en uitnodigen tot onnodige bewoordingen?

De verheerlijking van de ISLAM is vrij van laster en niet gebonden aan de fouten van menselijke aard!

Zullen "die mentaliteiten" die anderen niet als Moslims accepteren wanneer zij niet dezelfde weg bewandelen, niet van dezelfde gemeenschap deel uitmaken en vrouwen zonder sluiers als ongelovigen beschouwen, een Islamitische sharia overheid oprichten en de maatschappij regeren met stokken en messen?!

Volgens welke religieuze sekte, weg of gemeenschap zal er een Islamitische Sharia overheid opgericht worden?... En zo, hoeveel mensen zullen beslissen over hoeveel anderen die zeggen: "IN NAAM VAN ALLAH EN HET GELOOF"? Kunt u alleen al de gevolgen van al dit voorstellen!

Hoe en van welke soort begrip van eenheid of het regeren van een eenheid kan er gesproken worden; terwijl Moslims vandaag de dag in opvattingverschillen verkeren, ze elkaar uitsluiten, kuilen graven achter elkaars rug om en een censuurmentaliteit hebben om zo de boeken van auteurs te verbieden, omdat ze niet dezelfde mening en ideeën delen?

Laten we realistisch zijn en ophouden met het bedriegen van onszelf! Laten we ons bevrijden van het denken binnen de grenzen van ons dorp en laten we ons aanleren om globaal te bekijken en te beoordelen!

Wees er absoluut zeker van dat wanneer de RENOVATOR[2] (“vernieuwer”), met de bijnaam Mahdi,, niet zal verschijnen als een bevelhebber op zijn wit paard met een leger die uitgerust is met buitengewone krachten, dan is de verwachting van een "Islamitische sharia overheid" niets anders dan een pure droom waarbij de energie van mensen op een verkeerde manier word uitgeput.

Ik heb het in 1985 geschreven dat er geen Mahdi zal komen zoals mensen zich voorstellen en fantaseren. Ik heb ook geschreven dat de RENOVATOR is begonnen om zijn functie uit te oefenen op de eigenlijke datum 1400-1410 van de Arabische jaartelling (1980-1985))...

Jarenlang verwachten de mensen de openbaring van de Mahdi tijdens de Hadj en zagen dat het voor niks is geweest. Zolang het Saoedi-Arabische sultanaat bestaat, denk ik niet dat die persoon zich publiekelijk zal maken! Dit is mijn persoonlijke mening. Als Allah het wil, zullen diegene die dan nog leven ook zien hoe juist ik over dit onderwerp ben

Als de RENOVATOR zijn taak sinds 1980 of 1985 aan het uitoefenen is en zijn functie vervult, waar houdt hij zich dan al deze tijd mee bezig?? Wat doet hij op het ogenblik?

Besef de realiteiten van uw dag goed!

Via liefde verspreidde de Islam zich onder de mensen op aarde. Mensen die de realiteiten van de kwestie beseften. Niet door kortzichtige religieuze geleerden(!?) die met hun formalistische perceptie en hersenen als robots niet verder kunnen denken dan alleen wat ze uit hun hoofd hebben geleerd!

Wij zouden moeten proberen om de harten te veroveren, niet de overheden!

Het vechten voor de zaak van Allah betekent, het erkennen van en weten wat het geloof is, en mensen waarschuwen op dezelfde manier zoals RasulAllah het heeft gedaan! Dat betekent het vertellen, verklarend aan mensen in wat, waarom en hoe het geloof zou moeten zijn, in de taal die zij kunnen begrijpen en hen niet zien als een kudde die gehoed moet worden!.

Onze tijdperk is het tijdperk van het dienen van mensen om hun geloof te kunnen redden. Het is het tijdperk van het richten tot mensen in de taal en op de manier die zij zullen begrijpen!! Geen boodschap kan aan de maatschappij gegeven worden met toespraken of boeken die in een taal worden geschreven dat zelfs de deskundigen moeite mee hebben om het te begrijpen!

RasulAllah was niet gefocust in zijn tijd op "kleding en uiterlijk van Moslims"!
Het beoordelen van mensen op grond van hun kleding is een eigenschap van de primitieve mentaliteiten!!..

Primitieven proberen verboden op te leggen aan elkaars kleding!

Wanneer het niet ging over de realiteiten van het geloof had RasulAllah respect voor de tradities en gewoontes van de afgodendienende samenleving waarbinnen hij leefde! Dit is een duidelijk voorbeeld voor ons!

Het is één ding om onterechte en verkeerde toepassingen van bestaande overheden te verwerpen en tegenstand te bieden door niet akkoord te gaan omwille dat ze ongelovig zijn, maar het is een ander ding om je leven te verspillen omwille van het toepassen van verkeerde praktijken.

Jarenlang is er geen wettelijke oplossing gevonden door bevoegden voor het “zakkenrollen kwestie”,, zodat de burgers opgelucht adem kunnen halen. Hoe kun je verwachten van deze mensen dat ze nog grotere problemen gaan oplossen?..

Wees bewust van de realiteiten van de wereld waarin u in leeft! Bedrieg uzelf niet!
De rekening van dit zal het meest ernstige zijn!

Onderzoekt u maar eens grondig wie er jarenlang vanuit hetzelfde kortzichtige centrum achter de schermen in Turkije “de linkse” of “de sharia liefhebbers” pushen. Wie er door deze gepush hun doelen bereiken. Kijk maar waar de revolutionairen vandaag zijn, die de toespraken van toen geloofden!..

Naarmate de jaren verstreken ontaardde de perceptie van "het geloof" in Turkije omwille van de volgende redenen; de hersenen die geblokkeerd zijn door gestereotypeerde kennis dat verkregen is van geheime Koran cursussen en parochies, de hersenen die niets anders aannemen dan hun eigen weten het “correcte” is, hebben richting gegeven in naam van het geloof voor de maatschappij op punten waar het nu is gekomen!.

Niet de overheid maar deze religieuze cursussen en parochies met religieuze geleerden(!) vormen in werkelijkheid een blokkade voor de Islam met hun opvattingen dat mensen zullen sterven en verdwijnen en zullen herrijzen vanuit de aarde in het hiernamaals.

Mensen moeten, voor hun eigen bestwil, individueel onmiddellijk het geloof helemaal opnieuw onderzoeken en ondervragen!.
Het leven gaat voorbij en raakt snel op!.Tijd stroomt snel voorbij. Het eeuwige leven kunt u alleen op deze wereld verdienen. Dit is uw enige en laatste kans!.

Het probleem in Turkije is niet een “Islamitische regering”. Het is de doelbewuste bedekking van de ware kennis over de Islam!.

Door maar één opvatting en één interpretatie aan de mensen te laten onthouden kan niet aangenomen worden dat het GELOOF is onderwezen!.

Noch de overheid, noch de maatschappij van tariqa (sekte) en de gemeenschap zien geen van allen profijt bij het verkondigen van de ECHTE ISLAM!.

Waarom vraag ik me af?...

In mijn opinie moet hier over nagedacht worden en het moet goed worden onderzocht.

Geen enkele religieuze functie kan uitgeoefend worden om geld ermee te verdienen!. Gebeurt dit wel, dan heet het handel en niet een dienst voor het geloof!.

Het geloof is geen beroep!. Kan geen beroep zijn!.

Als je baan het geloof is, dan is je werk handel drijven!.

Het geloof kan worden gebruikt om geld te verdienen of andere wereldlijke belangen te verkrijgen. Echter het resultaat hiervan zal niet anders zijn dan teleurstelling!.

Zij die een “zelfgod” creëren in hun gedachten kunnen alles naar hun eigen begrip en wil wellicht veroorloven…
Echter de wereld van mensen die ALLAH begrepen zoals Hazrati Mohammed verklaarde en wat hij heeft gebracht, is een totaal andere wereld!.

De wereld is TIJDELIJK!.

Jezus, liet zich niet misleiden door het politiek spelletje van Barabbas!.

De reden ervan is dat hij een persoon van “ALLAH” was… Hij wist dat “het eeuwige leven na de dood” het belangrijkste voor de mensen was!.

Hij liet hen, om zo met hun eigen creaties en wereldlijke activiteiten te dienen!.

Interessant zijn de gevoelens van mensen die de Sharia in hun leven niet hebben begrepen, maar toch de overheid hierom verzoeken!.

In werkelijkheid is er maar één reden voor de misverstanden over al deze onderwerpen:

Namelijk dat de aanwijzingen en waarschuwingen in de Koran worden samen met de praktijken van RasulAllah niet als één geheel behandeld; er wordt gekozen uit een Hadith of een vers. De kwestie wordt vanuit dat ene perspectief benaderd!.  Met de veronderstelling dat meningen die thuis of bij geheime cursussen zijn aangeleerd het originele GELOOF is.

Als slechts de overheid iedereen zijn mening vrij liet vertellen op TV, dan zou de samenleving alles begrijpen en evalueren. Zoals ze de komische TV theologen hebben opgemerkt!..Maar zelfs dit is niet toegestaan! Omdat in de meeste landen er geen vrijheid is voor het uitdrukken van wat u denkt!

Echte vrijheid is de vrijheid van denken en dit kunnen uiten! Beschaafde en ontwikkelde samenlevingen beleven deze vrijheid. Het is ook de oorsprong van alle vrijheden!. 

De weg is lang… Het leven is kort.. Zware aardbevingen, instortingen en meteoren zijn onderweg!. De derde wereldoorlog staat voor de deur… De Detyal[3] is wachtende!..
De Renovator vvervult zijn eigen doel zonder zich publiekelijk te maken!..

Elk moment is er sprake van om de wereld te verlaten, zonder de waarheid te hebben kunnen bereiken, zonder te weten wat Allah is, zonder te beseffen wat het systeem en orde van Allah is en hiervoor niet hebt kunnen voorbereiden!

Het doel van het leven op aarde is om Allah zijn krachten in jezelf te ontdekken, dit toe te passen en zo je eeuwige reis voort te zetten. Onze eeuwige reis, die aanvangt bij het “levend” begraven worden, zal ellendig zijn wanneer we dit niet bereiken.

Wie is je Rabb? Wie is je Nabi? Wat is je boek? Dit zijn de drie vragen[4] die gesteld zullen worden in het graf; en niet of je een Sharia overheid hebt opgericht en de mensen met harde hand wel of niet hebt geregeerd!.

We zouden de volgende verzen goed moeten bestuderen. “Indien we het hadden gewild hadden we alle mensen doen gehoorzamen - Jij bent niet dwingend over hen[5]””

Het onderwerp is veel breder, maar het moet kort gehouden worden om niet te vervelen…

RasulAllah heeft onze principe vastgesteld:

“Maak het makkelijk, niet moeilijk; maak het geliefd, niet gehaat!..” 

Laat Allah het vereenvoudigen...

AHMED HULÛSİ
21 januari 2006
North Carolina, USA
https://www.ahmedhulusi.org

Voetnoten:

[1]     Sharia:
We zijn genoodzaakt om het begrip sharia te updaten. Sharia betekent letterlijk regels/vereisten van het geloof. In tegenstelling tot wetten of wil van een “GOD” heeft het hier meer te maken met de wereld van de regels die nageleefd dienen te worden wanneer iemand voor zijn eigen “hiernamaals” de Islam wil praktiseren. Deze context volgend, zullen de handelingen die een individu gaat verrichten omwille van de vereisten van de sharia hem/haar wegens het toepassen ervan richten tot de realiteit van het leven. Sharia verwijst daarom volgens ons naar “de verklaringen van de Koran en die van Mohammed RasulAllah”.

[2]     RENOVATOR:
Elke eeuw zal er een Mujaddid oftewel “Renovator” komen om ervoor te zorgen dat de waarheden in het geloof, die verteld zijn in symbolische taal, toegankelijk te maken voor de mensen die nu leven. Diegene wordt daarom ook wel de genoemd. In plaats van te “vernieuwen” start de Mujaddid (Renovator) juist HET NIEUWE!

[3]     Detyal:
Elke waarheid proberen te vertroebelen en mensen zo onjuiste informatie geven door manipulatie.
Dingen weerspiegelen zoals ze niet in het echt zijn.
Het beweren dat diegene “GOD” is en iedereen heeft geschapen ook wel Antichrist genoemd.
Jezus (vzmh) zal deze persoon van de aarde doen verdwijnen.

[4]     3 vragen:
Binnen het universele systeem en regels daarvan zullen er aan de mensen die in Mohammed geloven en het hiernamaals 3 gewetensvragen worden gesteld. Deze vragen worden gesteld door 2 engelen ‘Moenker en Nekir’. Deze worden ook wel de engelen der ondervraging genoemd. Dit zal gebeuren nadat het individu de dood heeft beproefd. Hiermee wordt het individu met zijn eigen geweten geconfronteerd om te kijken hoe oprecht hij/zij is in het geloven. Aan de hand van de antwoorden (beleving) zullen de engelen (krachten) van de persoon zijn wereld voor hiernamaals creëren. Omdat binnen de Islam geen aanbidding is van een Schepper of zelf god, kan dit het beste begrepen worden door te denken aan de ultieme levensvragen die ieder individu zich afvraagt. 1. Wat is je “echte” Rab? 2. Wie is je Nabi? (dus heb je daadwerkelijk ook oprecht de aanwijzingen, de inzichten en krachten die Mohammed (vzmh) vertelde begrepen). Heb je die ook kunnen leven hier op aarde? 3. Wat is je boek? (heb je het universele systeem en orde die je elke dag ervaart kunnen begrijpen en kunnen naleven? Heb je de “grote” boek leren ontcijferen? Dit kan door de Koran eerst te leren lezen en te ontcijferen.

[5]    Verzen Secde 13 en Qasiyah 22 uit de Koran.